06 43877046     

 info@kawukano.nl

nieuwsberichten


Nieuwsupdate maart 2024

Op de school in Kawukano volgen momenteel ongeveer 250 kinderen onderwijs. Het lukt de school grotendeels om zelfstandig te draaien. De vaste periodieke kosten kunnen worden opgebracht door de ouderbijdragen en de cvaste inkomsten van de maisopslag. Voor grotere investeringen helpen we vanuit Nederland met een financiele bijdrage. Dikwijls zijn deze investeringen het gevolg van eisen vanuit de Oegandese overheid. In het afgelopen jaar is geinvesteeerd in de nieuwbouw van toiletten en op dit moment worden brandblusapparaten aangeschaft. Beiden zijn nodig wegens (veiligheids-) eisen vanuit de overheid. Dit soort inveteringen zijn voor de school te groot om zelf te realiseren. Met de bijdraggen van onze donateurs kunnen wij de school hiermee blijven helpen. Tegelijk zijn we trots dat het de school lukt om de periodieke kosten zonder hulp vanuit Nederland te kunnen betalen uit eigen inkomsten.

Nieuwsupdate augustus 2023

De maisopslag is na een lange voorbereiding in gebruik genomen! Hiermee kunnen de kleine boeren in de omgeving van de school hun mais na de oogst opslaan en bewaren tot de marktpijs is verbeterd. De maisopslag wordt vanuit de school verhuurd, waardoor dit een belangrijke inkomstenbron is voor de school. Met de verhuuropbrengsten kunnen inkomsten van de school worden aangevuld om alle de perioidieke kosten, zoals de salarissen van de leraren en het eten voor de kinderen te betalen. 

De school is voor haar inkomsten afhankelijk van meerdere bronnen. Ten eerste betalen de ouders van de kinderen een kleine schoolbijdrage. Hoewel deze bijdrage maar ongeveer € 20,- per term (3 maanden) bedraagt, is dit voor veel ouders (of de familie van weeskinderen) toch teveel om te kunnen betalen. Ook dan wil Kawukano Christian School deze kinderen kunnen helpen om met goed onderwijs een belangrijke basis te leggen. Daarom zijn de vaste inkomsten van de maisopslag een prachtige aanvulling. Hiermee is de school minder afhankelijk geworden van hulp uit Nederland!

Nieuwsupdate oktober 2022

Zoals op veel plekken in de wereld, merken we ook op Kawukano Christian School, dat vooral de meest kwetsbare mensen te lijden hebben onder de wereldwijde spanningen. Hoge prijzen voor brandstof en andere voorzieningen, maken het leven ook in Oeganda snel extreem duurder. De meest kwetsbare gezinnen kunnen daardoor nog moeilijker in hun basisbehoeften voorzien, zoals en fatsoenlijke maaltijd per dag en onderwijs voor de kinderen.

Sinds eind september is in Oeganda ook een Ebola uitbraak gaande. Eind oktober grijpt het virus nog snel om zich heen en maken autoriteiten zich steeds meer zorgen over een verdere uitbraak onder de bevolking. Al meer dan 130 mensen zijn gestorven aan de ziekte en deze specifieke variant van Ebola is zeer moeilijk te bestrijden omdat er nog geen geschikte medicijnen voor zijn. De situatie is zeer zorgelijk voor de gezondheid van veel Oegandezen, maar ook de kwetsbaarheid van de situatie van veel gezinnen als de overheid een lockdown moet afkondigen om een verdere uitbraak van het virus te beteugelen. Een lockdown is voor veel kinderen in kwetsbare gezinnen ook een regelrechte ramp.

Gelukkig is er ook hoopgevend nieuws. Het project om met een goede opslag van mais een betere prijs te kunnen realiseren voor de oogst van de vele kleine boeren in de omgeving van de school, lijkt nu echt van de grond te komen. We zijn er al lang mee bezig en hebben in het traject veel tegenslag en vertraging gekend, maar we hopen dat de opslag voor het einde van het haar nu echt gereed kan zijn en een verschil kan maken in het inkomen en leven van veel gezinnen rondom de school. We houden u op de hoogte!

Nieuwsupdate mei 2022

Gelukkig zijn ook in Oeganda de beperkingen als gevolg van de Covid pandemie inmiddels voorbij. Sinds het begin van dit jaar is de school weer open en momenteel zitten er ruim 230 kinderen op school. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle kinderen en zeker voor de meest kwetsbare kinderen. Van de kinderen de naar school gaan, wordt door ongeveer 60% een bijdrage betaald door de ouders. Deze bijdrage is 50.000 Uganda Shilling per kind per schooltermijn (er zijn 3 termijnen per jaar). Omgerekend is dat ongeveer € 12,-. De ouders of verzorgers van de andere kinderen (er zitten ook veel weeskinderen op de school) kunnen niets bijdragen, maar op school worden zij toch opgevangen en gezorgd dat zij onderwijs krijgen.

Vanuit Nederland moeten wij daarom nog steeds regelmatig bijspringen om in de lopende kosten van de school te voorzien. Daarnaast zijn we in de afgelopen jaren bezig geweest met concrete projecten om het inkomen van de mensen in de omgeving te verbeteren door te helpen met een hogere opbrengst van hun gewassen. De maisopslag, waar we eerder over informeerden, is door diverse tegenslagen nog niet gerealiseerd, maar kan naar verwachting in het najaar nu toch echt afgerond worden.

Helaas berichtte de schoolleiding ons dat een van de leraren is overleden door een slangenbeet. Ook in dit geval heeft de schoolleiding als werkgever de zorg voor begrafenis en nabestaanden op zich genomen.

In moeilijke omstandigheden maakt Kawukano Christian School verschil voor veel kwetsbare kinderen. Wij zijn blij dat we dit werk kunnen ondersteunen en we blijven stap voor stap werken aan meer zelfredzaamheid voor de school en de betrokken gezinnen!

Nieuwsupdate december 2021

De impact van de Covid pandemie in Oeganda is nog altijd zeer groot. In de afgelopen maanden moesten de scholen dicht van de overheid. Voor Kawukano Christian School is dat op meerdere vlakken erg lastig. Financieel is de school volledig afhankelijk van de bijdragen van de ouders plus aanvullende ondsreteuning vanuit Nederland. De ouderbijdrage valt in periodes van schoolsluiting grotendeels weg. Tegelijk moeten de lerarensalarissen wel doorbetaald worden. Dat betekent dat meer ondersteuning vanuit Nederland nodig is.

Belangrijker nog, is dat deze langdurige periodes van schoolsluiting de kinderen heel kwetsbaar maakt. De school is voor hen een belangrijke veilige haven: Onderwijs biedt hen voor de langere termijn zicht op een zelfstandige toekomst. Daarnaast biedt de school de kinderen ook heel concreet een maaltijd per dag. En de school is voor de kinderen een plek waarin ze dagelijks even weg kunnen zijn van de moeilijke omstandigheden thuis. Dat dit nu voor langere perioden wegvalt, is ontzettend moeilijk voor hen. Vooral voor meisjes is het dikwijls zorgelijk, zoals in eerdere nieuwsberichten ook gemeld. Vanuit de school wordt geprobeerd om contact te houden met de kinderen thuis. Door het ontbreken van moderne communicatiemiddelen en de lange afstanden, is dat echter maar deels mogelijk.

Gelukkig heeft de Oegandese overheid aangekondigd dat op 3 januari 2022 de scholen weer open gaan. Op Kawukano Christian School wordt wel met zorg afgewacht of dit nog gepaard gaat met extra maatregelen die mogelijk hoge kosten met zich meebrengen. Dat moeten we nog afwachten.

Wij zijn blij dat onze contactpersonen in goede gezondheid zijn. Met onverminderde inzet proberen zij ook in deze ingewikkelde tijd het beste te zoeken voor de kinderen in de omgeving van de school. Wij ondersteunen hen daar graag bij!

Nieuwsupdate zomer 2021

Helaas kregen wij bericht dat Alice Byogere, die in de afgelopen jaren heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het onderwijs op de school en de begeleiding van de leerkrachten hierin, opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Alice kampt al lang met gezondheidsproblemen. Gelukkig zijn de berichten na de ziekenhuisopname positief en lijkt Alice goed te herstellen.

Hoewel het aantal Covid-besmettingen in Oeganda relatief laag is, heeft het nog steeds grote impact op het dagelijks leven. Bij stijging in het aantal besmettingen, dreigt een lockdown of in ieder geval sterke reisbeperkingen. Dit heeft enorme gevolgen voor veel mensen die daardoor niet naar hun werk kunnen, geen inkomen hebben en daardoor hun gezin niet voldoende kunnen voeden.

In de afgelopen jaren hebben wij samen met de schoolleiding in Oeganda (Edward Kaggwa) gewerkt aan een voorziening voor de opslag van mais, bonen en koffie, waardoor boeren deze kunnen opslaan en buiten oogstseizoen kunnen verkopen voor een veel betere prijs. Door veel stringentere regels zijn hiervoor nieuwe investeringen nodig. Wij zijn momenteel met Edward aan het onderzoeken hoe wij hier vorm aan kunnen geven.

Gelukkig draait de school in deze omstandigheden nog steeds goed. Ca 200 kinderen kunnen dagelijks onderwijs krijgen op school. Met grote regelmaat komt de inspectie langs om te beoordelen of de school de juiste maatregelen neemt voor hygiëne en afstand ter voorkoming van Corona besmettingen. Gelukkig kan de school hier steeds aan voldoen, hoewel dit vaak veel extra uitdagingen geeft. Met veel energie en veerkracht wordt gezorgd dat de kinderen ondanks alle lastige omstandigheden naar school kunnen!

Nieuwsupdate voorjaar 2021

Helaas heeft Covid 19 ook in de eerste maanden van 2021 nog veel impact op het leven in Oeganda. Hoewel er zeker in de gebieden buiten de hoofdstad nauwelijks besmettingen zijn, heeft de overheid van Oeganda ook daar strikte maatregelen genomen om eventuele verspreiding te voorkomen. Scholen moeten voldoen aan veel nieuwe eisen wat betreft sanitair, meer afstand tussen de kinderen in de klas. Inspecteurs komen regelmatig langs om te checken of deze maatregelen genomen worden en dreigen anders met sluiting van de school.

De huidige situatie zorgt ook dat meisjes kwetsbaarder worden. Sommigen komen minder naar school en zitten thuis in kwetsbare situaties. Zwangerschappen onder nog jonge meisjes komen vaker voor. De overheid wil samen met hulporganisaties zorgen dat deze meisjes wel naar school blijven gaan, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor misbruik. Ook de school in Kawukano streeft ernaar dat juist meisjes de school blijven bezoeken.

Ook zijn de op de school enkele meisjes uit gezinnen waar vrouwenbesnijdenis nog voorkomt. De school ziet het als haar taak om in deze gezinnen voorlichting te geven en zo te voorkomen dat dit bij de meisjes gebeurt. Juist in een tijd waar (ook in Oeganda) mensen zich terugtrekken in hun eigen omgeving, heeft de school een enorm belangrijke rol om kwetsbare meisjes te beschermen!

Nieuwsupdate najaar 2020

In het voorjaar van 2020 had Oeganda te maken met drievoudige problemen: Een enorme sprinkhanenplaag in Oost Afrika heeft een groot deel van de oogst vernield. Daarnaast waren er ongekende overstromingen door een zeer hevig regenseizoen. Ten derde had ook Oeganda te maken met de Covid-19 pandemie. Niet zozeer door grote aantallen infecties en zieken, maar wel door een kwetsbare economie die onevenredig hard werd geraakt door de maatregelen. Ook in Oeganda werden verschillende sectoren stilgelegd om verspreiding van het Covid-virus te voorkomen. Doordat hiervoor geen noodhulp of buffer is, betekent dit veelal een directe terugval in bittere armoede. Ook de school is enkele maanden wegens overheidsmaatregelen gesloten geweest. De ouders, die dikwijls ook hard geraakt werden en kun kind niet naar school zagen gaan, betaalden in deze periode geen bijdrage, terwijl wel de lerarensalarissen doorbetaald moesten worden. Vanuit de stichting is de school te hulp geschoten, zodat de school weer kon openen toen dit van overheidswege weer mogelijk was.

In september is helaas de voormalig hoofdmeester van de school, meester Kyeyune overleden aan een ziekte aan zijn darmen. In 2017 hebben we hem mogen ontmoeten tijdens een bezoek aan de school.

In 2020 is de omgeving van de school aangesloten op het electriciteitsnetwerk van Oeganda. Dat is een belangrijke stap voor de hele regio: Daarmee worden belangrijke faciliteiten ontsloten die belangrijk zijn voor de verdere economische ontwikkeling van het gebied.

Nieuwsupdate najaar 2019

In 2017 en 2018 is tussen de schoolleiding in Oeganda en de stichting in Nederland afgesproken dat we toewerken naar een zelfstandig bestaan van de school, zonder structurele hulp vanuit Nederland. Om dit te realiseren zijn plannen ontwikkeld en uitgewerkt voor de bouw van een maissilo, waarmee, door een goede opslag voor mais, deze buiten oogstseizoen voor een veel betere prijs verkocht zou kunnen worden. Helaas is de realisatie van deze maisopslag (nog) niet gelukt. Het blijkt zeer moeizaam om investeringen voor de langere termijn vanuit Nederland aan te sturen. Dit gaat te zeer in tegen de gewoonte (en vaak bittere noodzaak) om op korte termijn te voorzien in de basisbehoeften. Het overleg hierover tussen de eindverantwoordelijke in Oeganda, Edward en het stichtingsbestuur in Nederland is intensief. Vanuit Nederland is nadruk gelegd op het belang om de maisopslag te realiseren, maar de te maken keuzes in Oeganda zijn door de druk van de dagelijkse nood toch anders gelopen. Zo is door ziekte onder leerlingen en in de staf, gekozen voor noodzakelijke medische behandeling, die vaak kostbaar is, zeker gezien het beperkte bedrag waarmee de school wordt ondersteund.

Het goede nieuws is, dat het steeds meer lukt om de structurele kosten van de school (salarissen van leraren en staf, een dagelijkse maaltijd voor de kinderen en alle structurele schoolmiddelen) te voorzien uit de ouderbijdragen en bijdragen van oud-leerlingen die inmiddels een betaalde baan hebben. Dit heeft ertoe geleid dat hiervoor geen donaties vanuit Nederland meer nodig waren. De bijdragen vanuit Nederland waren erop gericht om incidentele noden op te lossen en zo de school met haar kinderen en medewerkers verder te helpen. Zoals hierboven vermeld, betrof dat in het afgelopen jaar voornamelijk medische bijstand voor zieke kinderen en medewerkers.

Nieuwsupdate 2017: bezoek aan de school

Wij brachten een inspirerend bezoek aan de school in Oeganda. Met de schoolleiding hebben wij gesproken over een duurzame toekomst voor de school. Dit waren intensieve gesprekken met als doel om in het komende jaar toe te werken naar een zelfstandig verder gaan van de school. We hebben concrete voorstellen besproken om met een opslagmogelijkheid en een molen de opbrangst uit maïsteelt in de omgeving sterk te verhogen. In de komende maanden zullen wij samen met onze Oegandese partners deze ideeën verder uitwerken.

Dankzij een geweldige actie van de Livingstoneschool in Gouda, konden we ook een mooi cadeau meebrengen: Matrassen en dekens voor de kinderen van de school. De kinderen slapen thuis bijna allemaal op de grond. Dit is dan ook letterlijk de grond, omdat de huisjes veelal geen verharde vloer hebben. De Livingstoneschool heeft voor de groepen 5 t/m 8 in oktober een geslaagde sponsorloop georganiseerd. Hiermee is een geweldig bedrag van € 4.240,50 opgehaald. Met dit bedrag kunnen voor alle kinderen op de school matrassen en dekens worden gekocht. Dit is echt een geweldige verbetering voor hun nachtrust en gezondheid voor deze kinderen!

We kregen weer een geweldige mooie ontvangst op de school, met veel muziek en dans.

De schoolkinderen vermaken zich met het meegebrachte speelgoed. Springtouwen ging uitstekend!

De schoolgebouwen liggen als een U rond een centraal plein.

De meegebrachte matrassen en dekens worden dankbaar in ontvangst genomen.

Sport en spel op het voetbalveld bij de school.

De ontvangen matras wordt snel mee naar binnen genomen.

Veel mensen wonen in zeer eenvoudige lemen hutjes, maar steeds vaker kan men een stenen huisje bouwen.

Even poseren met Edward Kaggwa en Alice Byogere, de oprichter en directrice van de school